اهمیت واکسیناسیون

ارسین تاتار: اطلاعات پزشکان نشان میدهد که با افزایش واکسیناسیون میزان مبتلایان، مرگ و شدت بیماری، کاهش یافته است. دوره ی بیماری سریع تر خاتمه میابد . نکته ی مهم…
تماس بگیرید