حمایت از مشاغل و افراد آزاد کار

کمیسیون اروپا طرح 1 میلیارد یورویی قبرس برای حمایت از مشاغل و مشاغل آزاد در زمینه شیوع ویروس کرونا را تصویب کرد. “این حمایت به شکل ضمانت های دولتی برای…
تماس بگیرید