لطفا واکسن بزنید.

زندگی در قبرس شمالی | خبر اصلی :  دکتر علی پیلی، وزیر بهداشت قبرس شمالی: به حد کافی واکسن در کشور موجود است. لطفا واکسن بزنید. در حال حاضر ۲۳…
علی پیلی
تماس بگیرید