دوره غواصی در آب آزاد پادی در لارناکا

زندگی قبرس شمالی | جادوی بستر دریا را کشف کنید! یک غواص معتبر از بزرگترین سازمان غواصی در جهان شوید و دنیای زیبایی را در مقابل خود خواهید دید! برنامه…
تماس بگیرید