صدور گواهینامه دیجیتال واکسن

ریاست جمهوری قبرس شمالی، بیاینه‌ای در خصوص صدور گواهینامه دیجیتال واکسن اتحادیه ارائه داد: طی جلسه ایی که ماه گذشته در کمیته فنی بهداشت دوجانبه که بین قبرس شمالی و…
تماس بگیرید