طبقه بندی سن در بیمارستان ها و خدمات

بیمارستانهای خصوصی افراد مسن را به بخش دولتی ارجاع می دهند که باید منتظر بمانند تا تخت برای آنها آزاد شود ، در حالی که در سایر خدمات آنها قربانی…
تماس بگیرید